วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2552


กทม.(เดลินิวส์) : บันทึกอาเซียน ASEAN DIARY “การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 ที่ชะอำ-หัวหิน”
รายงานข่าวกล่าวถึง การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 เป็นการประชุมสุดยอดครั้งที่สองที่ราชอาณาจักรไทยในฐานะประธานอาเซียนเป็น เจ้าภาพผู้จัดงาน โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2552 นี้ ดูจากตารางกำหนดการประชุม สรุปโดยย่อได้ดังนี้ :-

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2552
เป็นการประชุมเตรียมการในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสช่วงบ่าย และการประชุมอย่างไม่เป็นทางการในเวลาอาหารค่ำ

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552
มีการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส และ การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนหลายคณะ คือ
คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (รัฐมนตรีอาเซียนที่เกี่ยวข้อง)
คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (รัฐมนตรีอาเซียนที่เกี่ยวข้อง)
คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน)
การประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระดับสูงที่ติดตามการใช้กฎบัตรอาเซียน
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนลงนามในความตกลงว่าด้วยสิทธิพิเศษและสิทธิยกเว้น
การประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างอาหารค่ำของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน+2
การประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างอาหารค่ำของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน+1
การประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างอาหารค่ำของคณะมนตรีสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (รัฐมนตรีอาเซียนที่เกี่ยวข้อง)

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2552
พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15
การประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly)
การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจญี่ปุ่นและประเทศลุ่มน้ำโขง
การประชุมอบ่างไม่เป็นทางการของผู้แทนเยาวชนอาเซียน
การประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้แทนภาคประชาสังคม
พิธีประกาศจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชน โดยผู้นำรัฐบาลและประมุขรัฐอาเซียน
การประชุมช่วงอาหารกลางวันระหว่างผู้นำอาเซียนกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน
นิทรรศการภาพวาดสีน้ำแนวเรื่อง “ภาพประชาคมอาเซียน”
งานเลี้ยงอาหารค่ำรวมทุกระดับ

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2552
การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนแบบกันเอง
การประชุมสุดยอดอาเซียน กับ จีน
การประชุมสุดยอดอาเซียน กับ ญี่ปุ่น
การประชุมสุดยอดอาเซียน กับ สาธารณรัฐเกาหลี
อาหารกลางวันระหว่างผู้นำอาเซียน กับผู้นำจีน ญี่ปุ่น และ สาธารณรัฐเกาหลี
การประชุมสุดยอดอาเซียน + 3 ครั้งที่ 12 (+ จีน+ญี่ปุ่น+สาธารณรัฐเกาหลี)
การประชุมสุดยอดอาเซียน กับ อินเดีย ครั้งที่ 7
งานเลี้ยงอาหารค่ำระดับสุดยอดรวมผู้นำอาเซียนและประเทศคู่เจรจากับครอบครัว

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2552
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 4 (และการประชุมร่วมกับผู้นำสถาบันการเงินระหว่างประเทศ -ยังไม่ยืนยัน)
การประชุมระหว่างอาหารกลางวันของผู้นำอาเซียนกับเอเชียตะวันออก
พิธีลงนามในเอกสารความตกลงต่างๆ
การแถลงข่าวโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ของไทย
การประชุมสุดยอดผู้นำเขตการเติบโตอาเซียนตะวันออก – บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์

หากสำรวจดูจากกำหนดการประชุมนี้ ก็จะยังไม่ทราบว่าที่จะเป็นรูปธรรมเป็นความตกลงต่างๆ นั้นมีอะไรบ้างในรายละเอียด นอกจากการประกาศตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นความตกลงที่ตกลงกันล่วงหน้าแล้วที่ภูเก็ต ครั้งที่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนประชุมกันเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา งานนี้ถือเป็นความริเริ่มของฟิลิปปินส์ ได้รับการผลักดันต่อเนื่องมา มีการคัดค้านอย่างมากจากอินโดนีเซีย แต่รัฐบาลไทยบริหารจัดการผลักดันในช่วงปีที่เป็นประธานอาเซียนจนเป็นผล สำเร็จ แม้จะได้รับคำวิจารณ์ว่าองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่สำเร็จลุล่วงได้นั้นจะไม่ มีอำนาจแทรกแซงประเทศสมาชิกได้ นอกจากเป็นองค์กรศึกษาหาข้อมูลและทำข้อเสนอแนะเท่านั้น แต่ไทย ก็ถือเป็นความสำเร็จที่อาเซียน ควรจะพอใจว่ามีจุดเริ่มต้นที่เป็นประโยชน์ และทำให้อาเซียนมาตรฐานสากลในเรื่องการดูแลปัญหาสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค อาเซียน


นำเสนอข่าวโดย : เรมาวดีี อ่่อนประสงค์
แหล่งที่มาข่าวโดย : เดลินิวส์

เครดิต : Balloon

ประเทศในกลุ่มอาเซียน

1. ไทย
2. พม่า
3. ลาว
4. เวียดนาม
5. กัมพูชา
6. สิงคโปร์
7. มาเลเซีย
8. บรูไน
9. ฟิลิปินส์
10. อินโดนีเซีย